.
چهارشنبه 26 دي 1397.
تلفکس : 36056770 - 021 | 36058599 – 021 | ایمیل: info@lineharekat.com- line.harekat@yahoo.com
ea.jpg

 

لازم به ذکر است که دستگاه هاي CNCنياز مند رسيدگي کردن ورعايت اصول نگهداري می باشند فروش قطعات cnc تا احتمال اینکه آسيب دچار آسیب ديدگي و خرابي آنها كاهش یابد ويا به تاخير افتد .بنا براين مواردي از دستور العمل هاي نگه داري دستگاه تراش را بررسی می کنیم .

الف - موتور اسپيندل :

1- در هر 500 ساعت از زمان كار كردن دستگاه ،فروش قطعات cnc نسبت به اطمينان از محكم بودن اتصالات وتميز كردن سطوح خارجي

موتور بايستي اقدام نمود .

     2- صحت و سلامت عمل كرد فن ،فروش قطعات cncاز نقطه نظر صدا وتميز بودن بايد روزانه كنترل شود .

 

ب)-موتور هاي محور Z وX

 

باید اشاره کرد که اين موتور ها براي حد اقل عمليات نگه داري طرا حي می شوند فروش قطعات cnc بنابراین باز بيني وكنترل آن ها از لحاظ صدا وتميز بودن به صورت مداوم ضروري است .

پ)-تسمه موتور اسپيندل :

 

لازم به ذکر است که از تميز كردن تسمه ، فروش قطعات cnc با عوامل آغشته به گريس  جدا خود داري نماييد. با رعايت موارد زيرو عملكرد عالي وعمر زياد براي تسمه حاصل مي شود .

1- همینطور پرو فيل تسمه كام و پولي ها تميز باشند .

2- تسمه به طور صحيح تحت كشش با شد .( اگر تسمه بين دو پولي بيشتر از اندازه تحت كشش با شد همین موظوع موجب افزايش پيش بار وارده بر بلبرينگ ها خواهد شد و منجر به كاهش قدر ت انتقالي وافزايش صدا نیزمي گردد و برعكس اگر تسمه شل باشد ، فروش قطعات cnc در مدت زمان طولاني منجر به سر خوردن تسمه ودرآخر موجب گرم شدن تسمه و پولي و سايش تسمه مي گردد كه نتيجه آن كاهش عمر تسمه خواهد بود .)

3- اگرپولي ها نسبت به هم به صورت موازی منتاژ شده باشند (حداقل مقدار نا مواز ي بودن پولي ها :يك ميلي متر می باشد)

4- و بعد از هر 500 سا عت كار سا يش بین تسمه ونيروي كشش تسمه را كنترل نماييد.

ت)- واحد روغن كاري مركزي :

واحد روغن كاري مركزي که وظیفه اش رو غن كاري سطوح راهگاههاي محور هاي Zوxيا تاقان هاي Ball screw محور هاي ZوXو يا تاقان هاي كلگي مي باشد موارد زير مد نظر با شد .

1-      در این مقطع سطح رو غن و فشار آن نیز با يد روزانه چك شود .

2-      همینطور فيلتر مسير مكش پمپ هر 2000ساعت يكبار تميز شوند .

3-      فواصل زماني روغن كاري : 10دقيقه و مصرف تقريبي براي 10 ساعت كار : 13 ليتر می باشد .

ث)- واحد هيدروليك :

واحد هيدروليك وظيفه تامين فشار ودبي روغن مورد احتیاج جهت سيستم ، فروش قطعات cnc قفل و آزاد كردن سه نظام و تامين نيروي وارده از مرغك به قطعه كار است .

1- فشار های لازم برای قفل سه نظام و نيروی محور مرغك  بر پایه تكنولژي ساخت ، فروش قطعات cnc قطعه كار توسط شير های كاهنده فشار قابل تنظيم و کنترل مي باشد .

2-  و همینطور سطح رو غن بايد روزانه چك شود .

3- نوع فيلتر در مسير برگشت با مش بندی 10ميكرون است كه با يد هر شش ماه تعويض گردد.

4- فيلتر در مسير مكش پمپ نيز قابل تميز كردن مي با شد .

ج) سه نظام :

1-باید هر 40ساعت گريسكاري شود .

2- و همینطورهر 500ساعت به طور كامل دمونتاژشده و پس از شستشو دادن گريسكاري شود.

چ)تارت :

احتیاجی به شارژ يا عوض کردن روغن تارت وجود ندارد . در صورت دمونتاژ كامل قبل از مونتاژ تجهيزات سولونءيد نسبت به ريختن روغن از همين مجرا اقدام فرمایید .

2- تارت به سبب استفاده از تجهيزات الكترونيكي وبرقي نظير اينكودر وموتور حساسيتش نسبت به نشت آب صابون  بسیار زياد است به همین دلیل در صورت نياز نسبت به تعويض كاسكت اقدام شود .

 

ح)فيلتر هاي كابينت برق :

روزانه چك شود و در صورت نياز تعويض گردد.

خ)واحد براده كش و خنك كاري :

بعد از هر 100ساعت عمليات ماشين كاری ، فروش قطعات cnc نسبت به تنظيم کردن مجدد نيروي كشش زنجير براده كش  اقدام فرمایید .

2-هنگام تعويض مايع خنك كاري نسبت به شستشوي كامل تانك وهمچنین باكتري زدايی آن نيز اقدام گردد .

3- در صورت احتیاج به صورت هفتگي فيلتر ورودي پمپ آب صابون تميز گردد.

د)راهگاهها 

هر 1500 ساعت يكبار نسبت به تميز كردن سطوح برداشتن مواد جمع شده در سطوح به وسيله پارچه بدون پرز اقدام کنیدودر صورت احتیاج گرد گير ها تعويض شود.

ذ)مرغك:

1- پيچ هاي نگه دارنده مرغك را حد اكثر يك چهارم دور بچرخانيد .

تذكراتي در مورد نگه داري ماشين که باید رعایت شود :

1- سعی کنبد عمليات ، فروش قطعات cnc باز ديد را در زمان هاي مقرر انجام دهيد .

2- بعد ازپایان كار سعی کنید روزانه براده ها و قطعات مايع خنك كننده را از محيط كاري پاك نماييد، فروش قطعات cnc

و سطوح باز شيار ها  وراهگاهها را براي جلوگيري از زنگ زدگي گريس كاري نمایید .

3- و همچنین براي تميز كردن ماشين از به كار بردن هواي فشرده اكيدا خود داری کنید.

تگ های مطلب

فروش قطعات cnc


تعداد بازدید امروز113
تعداد بازدید دیروز119
تعداد بازدید این ماه1704
تعداد بازدید کل98952

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تلفکس:                  

33975008 - 021

 33975009 - 021

 36056770 - 021

 36058599 - 021

 

ایمیل :

line.harekat@yahoo.com

 line.harekat@gmail.com